หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,268
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแ่ก่ประชาชนที่เข้ามาตรวจดูศึกษาค้นคว้า  ขอสำเนา  ตลอดจนเผยแพร่  จำหน่้ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีหน้าที่โดยสรุป  ดังนี้

          ๑.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๙  และมาตราอื่นๆ  ที่หน่วยงานในสังกัดนั้นส่งมาให้และจัดทำบัีตรดัชนีหรือบัญชี  เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เอง

          ๒.  จัดทำสมุดทะเบียนสำหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

          ๓.  การทำสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้องสำหรับข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูให้แก่ผู้ขอ

          ๔.  กรณีการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตราอื่นๆ  ซึ่งไม่มีในศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ส่งคำขอไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา

          ๕.  กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่นให้แนะนำให้ไปขอ  ณ  หน่้วยงานนั้น  (มาตรา  ๑๒  วรรคแรก)

          ๖.  การประสานงาน  การแจ้งนัดหมาย  การมอบสำเนาข้อมูลข่าวสารตามข้อ  ๔  ให้แ่ก่ผู้ขอ

           ๗.  การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ