หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,268
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๐  ซึ่งให้สิทธิประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยมีเจตนารมณ์  ๓  ประการ  คือ 

          ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ  ของรัฐ  เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงรวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

          ๒.  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยใ้ห้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ  โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

          ๓.  เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ