หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 13
สัปดาห์นี้ 124
สัปดาน์ที่แล้ว 115
เดือนนี้ 150
เดือนที่แล้ว 215
ทั้งหมด 79,799
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปรงใส่ และตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    ย้อนกลับ
  ข้อ 6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
         (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
   
    + ประกาศ อบจสตูล เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    + รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
    + รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    + รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
    + สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
    + รายงานการสอบ รายงานการเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(ตุลาคม๒๕๕๙-มกราคม๒๕๖๐)