หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
เมื่อวานนี้ 4
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 105
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,267
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปรงใส่ และตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
(1) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
  (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
  (2) แผนการจัดหาพัสดุ
  (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา9 (8) และหลักเกณฑ์ในกาพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
  (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
  (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
  (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
  (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
  (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(2) ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อ กับการให้บริการประชาชน
  (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
  (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
  (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
  (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการ ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
(3) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
  (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
  (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงาน ต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
  (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
  (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(4) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงาน
  (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
  (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
  (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
  (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
  (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
  (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
  (3) มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
  (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
  (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
  (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ ต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(6) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงาน หรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี