หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 12
สัปดาห์นี้ 71
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 224
เดือนที่แล้ว 221
ทั้งหมด 69,536
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
  แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [15/02/2561]
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(e-plan)ครั้งที่๒ เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๐ [23/11/2560]
  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [19/10/2560]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ [18/10/2560]
  งบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๐ [18/10/2560]
  รายงานแสดงผลปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [11/10/2560]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปี ๒๕๖๐ [11/10/2560]
  แผนอัตราอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ อบจ.สตูล [11/10/2560]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปี ๒๕๕๙ [11/10/2560]
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) อบจ.สตูล [12/09/2560]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล [12/09/2560]
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ร.ร.นิคมพัฒนาผัง๖ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่๒ อบจ.สตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมู่ที่๓ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๔๔ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาน้อยเหนือ-บ้านเขาน้อยใต้ ช่วงที่๑ [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๕ บ้านทุ่งดินลุ่ม-บ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๗ บ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล [31/08/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหัก-บ้านวังโต๊ะเสด หมู่ที่๑ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล [28/06/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล [28/06/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย(ติดตั้งไฟส่องแสงสว่าง High Mast) [14/06/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสนามกีฬาฟุตบอลของสนามกีฬา อบจ.สตูล [14/06/2560]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [09/06/2560]
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [03/03/2560]
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [20/01/2560]
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [13/01/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงโดมหลังคาอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล [23/12/2559]
  สัญญาจ้างพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง(งบประมาณปี๒๕๕๘) [27/09/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสตูล (งบประมาณปี ๒๕๕๘) [27/09/2559]
  ขออนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ [25/08/2559]
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [25/08/2559]
  สัญญจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องละหมาดในสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ ตำบลบ้านควน - หมุ่ที่๑ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหาดแหลมสนหมู่ที่๓ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแก้ว หมุ่ที่๕ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู-บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านปากละงู - บ้านท่าชะมวง ตำบลละงู อำเภอละงู ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย-บ้านควนกาหลง ตำบลควนกาหลง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวสะพานละงู-บ้านผัง๑๗,ผัง๑๘ อำเภอมะนัง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสายทางบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ อำเภอเมือง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ อำเภอเมือง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว-ผัง๔๑ ตำบลละงู อำเภอละงู ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สต.๑-๐๐๒๒ บ้านผัง๔๒-บ้านผัง๕ ผัง๔๒ หมู่ที่๘-ผัง๕ หมู่ที่๔ ตำบลอุใดเจริญ (ชื่อสายทาง อบจ.บ้านผัง ๑๒๐-บ้านผัง๔๒) ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมในสายทางบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมือง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมในสายทางบ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง ตำบลละงู อำเภอละงู ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน [08/07/2559]
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕ต๑ [27/06/2559]
  กรอบยุทศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ [27/06/2559]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [09/06/2559]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [09/06/2559]
  แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [09/06/2559]
  แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [09/06/2559]
  ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสตูล 58 [16/10/2558]
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 58 [16/10/2558]
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58 [16/10/2558]
  โครงสร้างพื้นฐาน 58 [16/10/2558]
  โรงแรมที่พัก 58 [16/10/2558]
  การประปา/การไฟฟ้า 58 [16/10/2558]
  เครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 58 [16/10/2558]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 [25/12/2557]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [08/10/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ [24/07/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(เพิ่มเติม ฉ.๑) [24/07/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ [24/07/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [04/07/2557]
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [28/05/2557]
  รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (e-plan) [28/01/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [03/01/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [03/01/2557]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [07/11/2556]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [03/10/2556]
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2557-2561 [29/08/2556]