หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,268
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
มาตรา ๙
  (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจนุเบกษา ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
    + ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา7 (๔) 
    + ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
    + ระเบียบ อบจ.สตูล ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๕๔  
    + ระเบียบ อบจ.สตูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  
    + ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล ๑.เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุราใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.เรื่องการเก็บภาษีบำรุง อบจ.พ.ศ.๒๕๕๒ ๓.เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๒ 
    + ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่อง การเก็บภาษีบำรุง อบจ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
    + ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๑ 
    + ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่อง การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ.๒๕๕๒