หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
เมื่อวานนี้ 4
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 105
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,267
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
มาตรา ๙
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
    + สำเนาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสตูลลีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน(บ้านกาเนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้า(กีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + สำเนาโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน(กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
    + แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายใน  
    + แผนการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๓) 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
    + ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
    + สำเนาโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    + สำเนาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    + สำเนาโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    + สำเนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
    + สำเนาโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เพิ่มเติมฉบับที่๔) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๗/๒๕๖๓) 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
    + แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(เพิ่มเติมฉบับที่๓) 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมฉบับที่๑/๒๕๖๒) 
    + แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ อบจ.สตูล (ปรับปรุงครั้งที่๑)  
    + โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อบจ.สตูล  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๓) 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
    + ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
    + แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ 
    + การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    + รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่๑)  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๗/๒๕๖๑) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๖/๒๕๖๑) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๕/๒๕๖๑  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๕/๒๕๖๑) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๔/๒๕๖๑  
    + สำเนาโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
    + สำเนาโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบจ.สตูล 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับที่๓/๒๕๖๑) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่๔/๒๕๖๑) 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)อบจ.สตูล ครั้งที่๓/๒๕๖๑ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒)  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๑  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๐  
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมฉบับที่๑ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    + แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(เพิ่มเติมฉบับที่๕) 
    + แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เพิ่มเติมฉบับที่๔) 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(เพิ่มเติมฉบับที่๔) 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
    + แผพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) อบจ.สตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑) 
    + แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + สำเนาโครงการแข่งขันตกปลานานาชาติ บาราฟิชชิ่งคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    + สำเนาโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมปั่นรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล 
    + สำเนาโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมปั่นรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๒) 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๓) 
    + แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒(เพิ่มเติมฉบับที่1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
    + แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๒) 
    + แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๒) 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๑) 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
    + แผนพัฒสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เพิ่มเติมฉบับที่๑)  
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
    + แผนพัฒสามปี พ.ศ.2558-2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
    + สำเนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ กลุ่มเสี่ยง ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสตูล ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติมฉบับที่๑) 
    + สำเนาโครงการจัดกา่รแข่งขัีนฟุตบอลสตูลลีก 
    + สำเนาโครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์GTX จังหวัดสตูล)กิจกรรมร่วมจัดอบรมค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี ๒๔๔๖ 
    + สำเนาโครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์GTX จังหวัดสตูล)กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนครั้งที่๑๖ประจำปี ๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์GTX จังหวัดสตูล)กิจกรรมค่ายTKคิด แคมป์:แคมป์สนุกของคนช่างคิด 
    + สำเนาโครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์GTXจังหวัดสตูล) 
    + สำเนาโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หลักสูตรภาวะผู้นำกับการเข้าสู่อาเซียน 
    + สำเนาโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการอบจ.พบประชาชน พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส) 
    + สำเนาโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดส่งทีมนักกีฬา อบจ.สตูล เข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศาสนิกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม(กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของกองแผนและงบประมาณ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕(เพิ่มเติมฉบับที่๑) 
    + แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    + สำเนาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕๕ ของกองการศึกษา ศาสนาฯ 
    + สำเนาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕๕ ของกองแผนและงบประมาณ 
    + ่สำเนาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกองกิจการสภาฯ 
    + สำเนาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕๕ ของสำนักปลัดฯ 
    + แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
    + แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
    + ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕