หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 8
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาน์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 41
เดือนที่แล้ว 244
ทั้งหมด 77,795
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
 
 
 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย +ดูทั้งหมด+
  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐[27/02/2562]  
  คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [27/02/2561]  
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [13/07/2560]  
  อำนาจ หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด[19/09/2557]  
  คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ อปท.[18/09/2557]  
   
   
ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรา ๗
  มาตรา ๙
       (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
       (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
       (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
       (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
       (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจนุเบกษา ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
       (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
       (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
       (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น
               (๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               (๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑)
     
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปรงใส่ ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ +ดูทั้งหมด+
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓) [ 24/06/2563 ]  
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้อง/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณโถงทางเข้า ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน อบจ.สตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [ 24/06/2563 ]  
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง ๑๗ อำเภอละงู อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (งบประมาณ ปี ๒๕๖๒) [ 10/06/2563 ]  
  สัญญาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [ 09/06/2563 ]  
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ.๑-๐๐๕๖ สายบ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๓) [ 28/04/2563 ]