หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     ทะเบียนคุมงบประมาณ
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 12
สัปดาห์นี้ 53
สัปดาน์ที่แล้ว 59
เดือนนี้ 256
เดือนที่แล้ว 237
ทั้งหมด 67,173
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
 
 
 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย +ดูทั้งหมด+
  คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [22/06/2559]  
  อำนาจ หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด[19/09/2557]  
  คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ อปท.[18/09/2557]  
  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร[18/09/2557]  
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐[04/07/2555]  
   
   
ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรา ๗
  มาตรา ๙
       (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
       (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
       (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
       (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
       (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจนุเบกษา ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
       (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
       (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
       (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น
               (๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
               (๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑)
     
    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชกสาร เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปรงใส่ และตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ +ดูทั้งหมด+
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [ 03/03/2560 ]  
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 20/01/2560 ]  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [ 13/01/2560 ]  
  สัญญาจ้างปรับปรุงโดมหลังคาอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล [ 23/12/2559 ]  
  สัญญาจ้างพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง(งบประมาณปี๒๕๕๘) [ 27/09/2559 ]